News & Activities

 • เน็ตมาร์คและอีเมอร์สันร่วมกันออกบูธในงาน WUNCA ครั้งที่ 25

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรมและองค์กร ร่วมกับอีเมอร์สันออกบูธในงาน “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 25 (WUNCA 25th)” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการ ศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application)” หรือ WUNCA เป็นโครงการที่เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการโดยให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เวียนเป็นเจ้าภาพซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือต้นปีและกลางปี งาน WUNCA เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การร่วมกิจกรรมออกบูธ WUNCA ครั้งที่ 25 ในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คและอีเมอร์สัน ได้นำเสนอแนวทางการบริหารห้องดาต้าเซ็นเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า SmartSolutions for Critical Applications In Education ซึ่งประกอบไปด้วย ตู้อุปกรณ์ (Rack Enclosure), ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Precision Air), ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS), ระบบแจ้งเตือนเหตุ (Environmental Monitoring System) มาร่วมแสดงภายในงาน ซึ่งช่วงตลอด 3 วันภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมงาน WUNCA จากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชนมาสอบถามข้อมูลที่บูธเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่นำเสนอนั้นเหมาะสำหรับเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชนเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันและได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ

   

 • เน็ตมาร์คและอีเมอร์สันร่วมกันออกบูธในงาน WUNCA ครั้งที่ 25

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรมและองค์กร ร่วมกับอีเมอร์สันออกบูธในงาน “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 25 (WUNCA 25th)” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการ ศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application)” หรือ WUNCA เป็นโครงการที่เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการโดยให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เวียนเป็นเจ้าภาพซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือต้นปีและกลางปี งาน WUNCA เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การร่วมกิจกรรมออกบูธ WUNCA ครั้งที่ 25 ในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คและอีเมอร์สัน ได้นำเสนอแนวทางการบริหารห้องดาต้าเซ็นเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า SmartSolutions for Critical Applications In Education ซึ่งประกอบไปด้วย ตู้อุปกรณ์ (Rack Enclosure), ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Precision Air), ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS), ระบบแจ้งเตือนเหตุ (Environmental Monitoring System) มาร่วมแสดงภายในงาน ซึ่งช่วงตลอด 3 วันภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมงาน WUNCA จากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชนมาสอบถามข้อมูลที่บูธเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่นำเสนอนั้นเหมาะสำหรับเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชนเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันและได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ

   

<< Back
Back
 • เน็ตมาร์คและอีเมอร์สันร่วมกันออกบูธในงาน WUNCA ครั้งที่ 25

 

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรมและองค์กร ร่วมกับอีเมอร์สันออกบูธในงาน “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 25 (WUNCA 25th)” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการ ศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application)” หรือ WUNCA เป็นโครงการที่เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการโดยให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เวียนเป็นเจ้าภาพซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือต้นปีและกลางปี งาน WUNCA เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การร่วมกิจกรรมออกบูธ WUNCA ครั้งที่ 25 ในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คและอีเมอร์สัน ได้นำเสนอแนวทางการบริหารห้องดาต้าเซ็นเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า SmartSolutions for Critical Applications In Education ซึ่งประกอบไปด้วย ตู้อุปกรณ์ (Rack Enclosure), ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Precision Air), ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS), ระบบแจ้งเตือนเหตุ (Environmental Monitoring System) มาร่วมแสดงภายในงาน ซึ่งช่วงตลอด 3 วันภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมงาน WUNCA จากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชนมาสอบถามข้อมูลที่บูธเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่นำเสนอนั้นเหมาะสำหรับเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชนเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันและได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ