News & Activities

 • เน็ตมาร์คร่วมงานสัมมนาวิชาการ The 1st MSU INFOSEC 2010 Conference  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม และทีมงานบริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเน็ตมาร์ค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ทำการออกแบบ และติดตั้งระบบภายใต้มาตรฐาน EIA/TIA โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Infrastructure) ทั้งสัญญาณเสียง และข้อมูล (Voice & Data) ได้ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการประจำปีเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ The 1st MSU INFOSEC 2010 Conference ณ อาคารบริการวิชาการชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  จุดประสงค์ของการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงความสำคัญของปัญหาความเสี่ยงบนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มของภัยคุกคามอินเทอร์เน็ตในปี 2010 เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงระบบให้รองรับกับภัยอินเทอร์เน็ตใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที

  บริษัท เน็ตมาร์ค ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ มาตรฐานห้องดาต้าเซ็นเตอร์ TIA-942 และเทคโนโลยีของสายสัญญาณ 10G สำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ในช่วงเช้าของการสัมมนา และหัวข้อ Wireless LAN Security ในช่วงบ่ายของการสัมมนา การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเป็นจำนวนมาก

   

 • เน็ตมาร์คร่วมงานสัมมนาวิชาการ The 1st MSU INFOSEC 2010 Conference  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม และทีมงานบริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเน็ตมาร์ค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ทำการออกแบบ และติดตั้งระบบภายใต้มาตรฐาน EIA/TIA โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Infrastructure) ทั้งสัญญาณเสียง และข้อมูล (Voice & Data) ได้ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการประจำปีเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ The 1st MSU INFOSEC 2010 Conference ณ อาคารบริการวิชาการชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  จุดประสงค์ของการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงความสำคัญของปัญหาความเสี่ยงบนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มของภัยคุกคามอินเทอร์เน็ตในปี 2010 เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงระบบให้รองรับกับภัยอินเทอร์เน็ตใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที

  บริษัท เน็ตมาร์ค ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ มาตรฐานห้องดาต้าเซ็นเตอร์ TIA-942 และเทคโนโลยีของสายสัญญาณ 10G สำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ในช่วงเช้าของการสัมมนา และหัวข้อ Wireless LAN Security ในช่วงบ่ายของการสัมมนา การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเป็นจำนวนมาก

   

<< Back
Back
 • เน็ตมาร์คร่วมงานสัมมนาวิชาการ The 1st MSU INFOSEC 2010 Conferenceบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม และทีมงานบริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเน็ตมาร์ค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ทำการออกแบบ และติดตั้งระบบภายใต้มาตรฐาน EIA/TIA โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Infrastructure) ทั้งสัญญาณเสียง และข้อมูล (Voice & Data) ได้ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการประจำปีเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ The 1st MSU INFOSEC 2010 Conference ณ อาคารบริการวิชาการชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุดประสงค์ของการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงความสำคัญของปัญหาความเสี่ยงบนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มของภัยคุกคามอินเทอร์เน็ตในปี 2010 เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงระบบให้รองรับกับภัยอินเทอร์เน็ตใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที

บริษัท เน็ตมาร์ค ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ มาตรฐานห้องดาต้าเซ็นเตอร์ TIA-942 และเทคโนโลยีของสายสัญญาณ 10G สำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ในช่วงเช้าของการสัมมนา และหัวข้อ Wireless LAN Security ในช่วงบ่ายของการสัมมนา การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเป็นจำนวนมาก