News & Activities

 • Advance Computer & Network troubleshooting" workshop seminar

   

  บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด จับมือร่วมกับ บริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเวิร์คชอป ในหัวข้อ “Advance Computer and Network TroubleShooting “ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ สกุลชาย สารมาศ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาเป็นผู้บรรยาย ในครั้งนี้ ณ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 28 บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

   

   

  โดยเนื้อหาหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศูนย์ข้อมูล เพื่อเป็นการสนับสนุน และเพิ่มทักษะความรู้ในการแก้ปัญหาให้กับทางลูกค้าให้สามารถดูแลรักษา รวมถึงให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร ซึ่งในงานนี้ได้การตอบรับจากลูกค้าเข้าร่วมเวิร์คชอปสัมมนาเป็นอย่างดี

   

   

  สุดท้ายนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความสนใจจากท่านในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาอีกครั้ง ในโอกาสต่อไป

 • Advance Computer & Network troubleshooting" workshop seminar

   

  บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด จับมือร่วมกับ บริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเวิร์คชอป ในหัวข้อ “Advance Computer and Network TroubleShooting “ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ สกุลชาย สารมาศ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาเป็นผู้บรรยาย ในครั้งนี้ ณ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 28 บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

   

   

  โดยเนื้อหาหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศูนย์ข้อมูล เพื่อเป็นการสนับสนุน และเพิ่มทักษะความรู้ในการแก้ปัญหาให้กับทางลูกค้าให้สามารถดูแลรักษา รวมถึงให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร ซึ่งในงานนี้ได้การตอบรับจากลูกค้าเข้าร่วมเวิร์คชอปสัมมนาเป็นอย่างดี

   

   

  สุดท้ายนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความสนใจจากท่านในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาอีกครั้ง ในโอกาสต่อไป

<< Back
Back
 • Advance Computer & Network troubleshooting" workshop seminar

 

บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด จับมือร่วมกับ บริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเวิร์คชอป ในหัวข้อ “Advance Computer and Network TroubleShooting “ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ สกุลชาย สารมาศ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาเป็นผู้บรรยาย ในครั้งนี้ ณ อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 28 บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 

โดยเนื้อหาหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศูนย์ข้อมูล เพื่อเป็นการสนับสนุน และเพิ่มทักษะความรู้ในการแก้ปัญหาให้กับทางลูกค้าให้สามารถดูแลรักษา รวมถึงให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร ซึ่งในงานนี้ได้การตอบรับจากลูกค้าเข้าร่วมเวิร์คชอปสัมมนาเป็นอย่างดี

 

 

สุดท้ายนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความสนใจจากท่านในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาอีกครั้ง ในโอกาสต่อไป