Our Solutions

เป็น Server ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับ PC ชนิดที่วางไว้ใต้โต๊ะทั่วไป คือมีความสูงมากกว่าความกว้าง   Server ชนิดนี้เหมาะกับการนำไปวางบนโต๊ะ หรือวางใกล้กับพื้นที่ใช้งาน โดยไม่มีตู้ Rack ให้ติดตั้งไว้ภายใน โดยทั่วไป Server ชนิดนี้จะมีราคาถูกกว่า Server ชนิดอื่น ๆ ที่มี Specification เทียบเท่ากัน แต่จะมีพื้นที่เพื่อใส่ CPU, Memory, Harddisk และอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมได้มากกว่า 

เป็น Server ที่ถูกออกแบบให้นำไปติดตั้งไว้ในตู้ Rack ได้ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง และเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น Server ชนิดนี้จะมีพื้นที่เพื่อใส่ CPU, Memory, Harddisk และอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมได้น้อยกว่า Server แบบ Tower-Type

เป็น Server ที่ถูกออกแบบให้มี Chassis เพื่อให้ Server แต่ละตัวสามารถใช้ Resource บางอย่างร่วมกัน เช่น Power Supply, I/O Interface เป็นต้น Server ชนิดนี้จะใช้พื้นที่ต่อ Server ในการติดตั้งน้อยที่สุด จึงเป็น Server ที่เหมาะกับการติดตั้งสำหรับงานที่ต้องการ Server จำนวนมาก ๆ และมีพื้นที่ หรือจำนวนตู้ Rack ค่อนข้างจำกัด  และสามารถรองรับการขยายตัวของระบบในอนาคตได้ค่อนข้างมาก 

เป็น Storage ทำงานเสมือนเป็น Server ตัวหนึ่งที่เชื่อมต่อเข้ากับ Network ผ่าน LAN Switch เหมือน Server ทั่วไป Storage ชนิดนี้มักถูกนำไปใช้เป็น File Server หรือเป็นที่เก็บข้อมูลของ Application ที่ไม่ต้องการ I/O สูง เช่น เก็บ Video ที่บันทึกจากระบบ IP Camera เป็นต้น นอกจากนี้ NAS มักถูกใช้เป็น Storage เพื่อใช้ในการสำรองข้อมูลจาก Storage ตัวอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลให้น้อยลง (DR Solution) เพราะมีราคาถูกกว่า Storage ชนิดอื่นที่จะกล่าวต่อไป

เป็น Storage ที่มี Performance เหนือกว่า NAS และสามารถขยายพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่า SAN จะถูกเชื่อมต่อกับ Server ผ่าน SAN Switch ซึ่งแยกเป็นคนละ Network กับ LAN ซึ่งโดยทั่วไป SAN ใช้ Interface แบบ Fiber Channel (FC) ซึ่งมีความเร็วสูงกว่า Interface ของ LAN Switch ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็ว และมีประสิทธิภาพสูงกว่า

ประเภทของงานที่เหมาะกับการเลือกใช้ SAN คือ

 • การประมวลผลประสิทธิภาพสูง High Performance Computing
 • จัดเก็บฐานข้อมูล Database ที่มีขนาดใหญ่ และซับซ้อน
 • การจัดทำ Virtualization / Cloud Data Center
 • การจัดเก็บข้อมูลสำรอง DR Site
 • การตัดต่อวิดีโอ Video Editing

เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบของม้วนเทป ซึ่งอาศัย Tape Drive หรือ Tape Library ซึ่งควบคุมการทำงานโดย Backup Server เป็นตัวเขียน และอ่านข้อมูล  การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้เหมาะสำหรับการ Backup ข้อมูลที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก อัตราการเชียน และอ่านช้อมูลจะช้ากว่า Storage ชนิดอื่น ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับระบบ Backup & DR ที่ต้องการ Downtime ของระบบต่ำ  แต่ข้อดีของการเก็บข้อมูลแบบนี้คือ สามารถนำม้วนเทปไปจัดเก็บแบบ Off-Site ได้ง่าย 

Virtualization คือการจำลองทรัพยากรจริงในระบบ คอมพิวเตอร์ไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริงหลายๆ ระบบ ทำให้สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชันได้หลายๆ ระบบพร้อมๆ กันและมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรจริง อันใดอันหนึ่งแม้ว่าจะเป็นคนละPlatform กันก็ตามนอกจากนี้ยัง หมายถึง การรวบรวมทรัพยากรด้านการประมวลผล การจัดเก็บ ข้อมูล และการติดต่อสื่อสารในแต่ละอุปกรณ์มารวมกันไว้ที่ ศูนย์กลาง จากนั้นจึงให้ผู้ใช้สามารถนำทรัพยากรเหล่านั้นไป จัดสรรใช้ประโยชน์ได้ตามเหมาะสม หรือตามความต้องการของ แต่ละระบบในช่วงเวลานั้นๆ

รูปแบบของ Virtualization 

 • Full Virtualization 
  • เป็นระบบเสมือนที่ถูกออกแบบเพื่อเตรียมการทำให้เป็นรูปแบบเสมือนทั้งหมดของฮาร์ดแวร์ และสร้างระบบเสมือนที่สมบูรณ์  ในที่นี้จะทำให้เราสามารถนำ ระบบปฏิบัติการอื่นๆ มาติดตั้งและสามารถที่จะทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิเตอร์เดียวกันได้ ซึ่งเราจะเรียกว่าระบบปฏิบัติที่มาติดตั้งเพิ่มเติมนี้ว่า (Guest Operating System: GOS ) โดยที่ระบบปฏิบัติการนี้สามารถที่จะทำงานได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ กับคำสั่งที่ถูกร้องขอจากระบบปฏิบัติการ Guest Operating System นั้นๆ หรือในตัวโปรแกรมของมันเอง เพราะฉะนั้น ระบบปฏิบัติการ Guest Operating System จะไม่ทราบถึงสภาพแวดล้อมจำลองเสมือนจริงที่เกิดขึ้น จึงทำให้ระบบปฏิบัติการ Guest Operating System และโปรแกรมของมันทำงานอยู่บน Virtual Machine  ในขณะที่ในความจริงแล้วจะต้องทำงานบนสภาวะแวดล้อมของระบบจริงๆ (Physical system) วิธีการนี้ทำให้เกิดประโยชน์ เพราะว่ามันได้แยกการเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ Guest Operating System ออกจากฮาร์ดแวร์อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นผลลัพธ์ของวิธีการแบบ Full virtualization ก็คือสามารถให้มีเส้นทางการเคลื่อนย้ายของตัวซอฟต์แวร์ และ ภาระงานต่างๆ (Workloads) ระหว่างระบบปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
 • Partial-Virtualization
  • เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการทำ Virtualization โดยนำเสนอให้แต่ละ Virtual Machine  คือรูปแบบเสมือนของฮาร์ดแวร์ที่ถูกนำเสนอเช่นเดียวกันกับแบบ Full virtualization แต่มีสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือในเทคนิคแบบนี้จะสามารถระบุไปถึงภายในกายภาพ ของฮาร์ดแวร์ (Physical Hardware) โดยเทคนิค Partial-Virtualization ต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำร้องขอของระบบปฏิบัติการ Guest Operation system ที่กำลังทำงานอยู่บน Virtual Machine  ผลลัพธ์ของมันก็คือ ระบบปฏิบัติการ Guest Operation system จะรับรู้ได้ว่ามันกำลังทำงานอยู่บนซอฟต์แวร์ Virtual Machine  นั่นเอง  มีการยอมรับว่าประสิทธิภาพที่ได้จะใกล้เคียงกับประสิทธิภาพตามธรรมชาติของ ระบบปฏิบัติการ Guest Operation System

ประโยชน์ของการทำ Virtualization

 • ลดต้นทุนในการซื้อ Server เพียงตัวเดียวแต่สามารถติดตั้งได้หลายระบบปฏิบัติการ (OS)
 • ช่วยลดจำนวนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรลงได้มาก (Server Consolidation)  ประหยัดงบประมาณด้านบำรุงรักษา ด้านบุคลากร สามารถจัดการได้ง่ายขื้น
 • ง่ายต่อการโอนย้าย Application กรณีเปลี่ยน Server Hardware

เป็นโซลูชั่นในการทำ Server Consolidation โดยย้าย Application และข้อมูลทั้งหมดจาก Physical Server ที่มีอยู่หลายตัว มาไว้บน Physical Server เพียง 1 ตัวที่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะรองรับ Workload ได้ 

Responsive image

เป็นโซลูชั่นในการทำ Server Consolidation ซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงการกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็ว ระบบนี้ประกอบด้วย Physical Server 2 ตัวทำงานพร้อม ๆ กัน โดยในสภาวะปกติสามารถแบ่ง Application ต่าง ๆ ให้กับ Virtual Machine ที่อยู่บน Server แต่ละตัวให้มี Workload เท่า ๆ กัน  และในกรณีที่ Server ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ก็สามารถ Recover Applicationไปไว้กับ Server อีกตัวหนึ่ง และทำงานต่อไปได้  โดย Server ทั้ง 2 ตัวควรถูกออกแบบให้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะรองรับ Workload ทั้งหมดได้

Responsive image

เป็นโซลูชั่นที่คำนึงถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยมี Down-Time ของระบบน้อยที่สุด ระบบนี้ประกอบด้วย Physical Server อย่างน้อย 2 ตัวทำหน้าที่รองรับ Workload ของ Application ต่าง ๆ และมี Physical Server อีก 1 ตัวที่ไม่ต้องมีทรัพยากรของเครื่องมากนัก ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบ Virtualization โดยรวม ในกรณีที่ Server ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา Application จะถูกย้ายไปไว้กับ Server อีกตัวหนึ่งโดยอัตโนมัติ

Responsive image

ในปัจจุบันมีเครื่องมือ และซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพีอใช้ในการสอดส่อง และบริหารจัดการระบบ Server ทั้งแบบ Physical และ Virtual รวมถึง Application ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โดยทั่วไปปัจจัยที่ต้องตำนึงถึงในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้แก่ 

- ยี่ห้อ Hardware ที่ใช้

- ทรัพยากรของระบบ ที่ต้องการสอดส่อง และจัดการ  รวมถึงความสามารถในการพยากรณ์แนวโน้ม ของทรัพยากรที่ต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ 

- Application ที่ต้องการสอดส่อง และจัดการ

- การแสดงผลแบบ Real-Time หรือการแสดงผลตามการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

- ความสามารถในการแจ้งเตือนในรูปแบบต่าง ๆ

- รูปแบบของ Report ที่ต้องการ

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Request a quote in seconds complete the form below to get your free quote

*