Our Solutions

ระบบ Backup ที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดต่าง ๆ สรุปได้ง่าย ๆ ดังตารางนี้

 
Small
Medium
Large
Enterprise
Data Amount
1 – 3 TB
3 – 7 TB
7 – 15 TB
> 15 TB
Qty of Servers
3 – 5 units
6 – 10 units
11 – 20 units
> 20 units
Target Backup Media

Disk and/or
Physical Tape

Disk and/or
Physical
Tape

Disk and/or 
Physical Tape

Disk and/or
 Virtual Tape

Type of Storage
Local Disk of
Backup Server 
NAS
SAN
SAN
Type of Tape Drive

LTO6 
Single
Tape Drive

LTO6
Auto Loader
Tape Drive

LTO6
Auto Loader
Tape Drive

Virtual Tape
Library
RPO
1 day
1 day
12 hours
6 hours
RTO
1 day
1 day
12 hours
6 hours

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ Backup โดยสามารถเลือกใช้ Hardware และ Software หลากหลายยี่ห้อ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ในการเลือก DR โซลูชั่นให้เหมาะกับองค์กรนั้น นอกจากจะพิจารณาค่า RTO และ RPO ที่ต้องการแล้ว ยังต้องคำนึงถึง Bandwidth ที่ต้องใช้ในการ Transfer Data ไปยัง DR Site ด้วย เช่นในกรณีที่ DR Site อยู่ในบริเวณเดียวกันโดยเชื่อมต่อกันด้วย LAN โซลูชั่นที่เลือกใช้นั้นอาจไม่ต้องคำนึงถึง Bandwidth มากนัก  แต่ในกรณีที่ DR Site อยู่ไกลออกไป และถูกเชื่อมต่อด้วย WAN โซลูชั่นที่เลือกใช้นั้นต้องเหมาะสมกับ Bandwidth ของ WAN มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาในขณะที่มีการ Transfer Data และถ้าหารต้องมีการเพิ่ม Bandwidth ของ WAN ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายระยะยาวในการดำเนินงานสูง

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ DR โซลูชั่นให้ตรงตาม SLA ที่ต้องการ ทั้งแบบ Active-Active และ Active-Standby โดยสามารถเลือกใช้ Hardware และ Software หลากหลายยี่ห้อ โดยระบบที่เลือกใช้สำหรับ Main Site และ DR Site นั้นสามารถทำได้ทั้งแบบ Physical System และ Virtual System โดย Hardware ที่เลือกใช้นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อ และรุ่นเดียวกัน นอกจากนี้เรายังให้บริการ Cloud DR Site สำหรับองค์กรที่ไม่มีสถานที่เพื่อทำ Remote DR Site ของตัวเอง

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Request a quote in seconds complete the form below to get your free quote

*