Our Solutions

PCS เป็น โปรแกรมสำเร็จรูป (Software Package) มาตรฐานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ช่วยในการวางแผนการผลิตและจัดการเกี่ยวกับการผลิต ควบคุมคำสั่งผลิต, ควบคุมงานระหว่างกระบวนการ (WIP), ควบคุม Lot ของการผลิต โดยระบบจะคำนวณหาปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการผลิตแต่ละครั้ง เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน เพื่อกำหนดตารางการผลิตที่เหมาะสม จากนั้นระบบจะทำการเบิกวัตถุดิบหรือชิ้นงานไปทำการผลิตตามแผนการผลิตที่วางไว้ เมื่อได้สินค้าสำเร็จรูปแล้ว ระบบรองรับให้ผู้ใช้สามารถโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบคงเหลือ ทำให้สามารถวางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made To Order) หรือเพื่อสำรองคลังสินค้า (Made To Stock) ได้  และสามารถตรวจสอบระยะเวลาที่สามารถส่งมองสินค้าแก่ลูกค้า ในกรณีการจ้างทำ (By Order)

Production control System

 

ข้อดีของการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Software Package)

 • ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม
 • ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการออกแบบระบบใหม่
 • มีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน ครอบคลุมทั้งระบบ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • สามารถปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กรได้

จุดเด่นของระบบ PCS

 • รองรับการผลิตที่เป็นการประกอบ, เคมี, สี, บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • รองรับสินค้าที่มีสูตรการผลิตหลายสูตรในสินค้า 1 ตัว (BOM)
 • สามารถสร้างตารางการผลิตเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนรายไตรมาส หรือรายปีได้
 • การกำหนดสูตร สามารถกำหนดเป็นอัตราส่วนได้ เช่น อัตราส่วนการผลิตต่อ 100 กก. เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องเป็นต่อ 1 ชิ้นหรือต่อ 1 หน่วยสินค้าสำเร็จรูป
 • สามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์เผื่อเสียหรือปริมาณเผื่อเสียของวัตถุดิบในแต่ละสูตรการผลิตได้
 • สามารถกำหนดหัวข้อในการ QA ของแต่ละสูตรการผลิต เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิต
 • รองรับเส้นทางการผลิตของสินค้าที่มีหลายเส้นทางในสินค้า 1 ตัว (Routing)
 • สามารถกำหนดเครื่องจักรในแต่ละ Work Center ได้ตามต้องการ
 • สามารถกำหนดเครื่องจักรได้ตามการทำงานแต่ละ Operation (Process)
 • สามารถเรียกดูโครงสร้างสูตรการผลิต ที่แสดงขั้นตอนการทำงานและ Operation ที่มีการตัดวัตถุดิบในรูปกราฟฟิคได้ ทำให้ง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถกำหนดรูปแบบการ QA ได้ตามความต้องการ และทั้งเป็นค่ามาตรฐานหรือแบบช่วงที่มีค่าต่ำสุด-สูงสุด ได้ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการ QA ของแต่ละใบสั่งผลิต
 • โปรแกรมสามารถเปิดใบสั่งผลิตให้กับสินค้าที่เป็น Semi-Product ที่เกี่ยวข้องของแต่ละ Job ให้อัตโนมัติ ทำให้สะดวกในการทำงาน
 • ในการเปิดใบสั่งผลิตสามารถเปิดตามจำนวนที่สั่งผลิตทั้งหมดเป็นหนึ่งใบ หรือแยกตาม Lot size การผลิตได้อัตโนมัติ
 • สามารถคัดลอกสูตรการผลิตและเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตได้ ณ ขั้นตอนที่ออกใบสั่งผลิตในแต่ละครั้งได้
 • ระบบจะจัดเตรียมข้อมูลใบเตรียมเบิกวัตถุดิบแยกตามใบสั่งผลิต หรือแยกตาม Job ให้ได้ทันทีเมื่อมีการเปิดใบสั่งผลิต ทำให้ง่ายในการเตรียมวัตถุดิบ และใช้อ้างอิงในการเบิกวัตถุดิบได้เลย โดยไม่ต้องมาบันทึกการเบิกใหม่
 • การบันทึกผลผลิตสามารถระบุจำนวน ของดี ของเสีย ในแต่ละขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ได้ดี
 • สามารถระบุเหตุผลของเสียแยกตามจำนวนของเสียแต่ละจำนวนได้ และเหตุผลของเสียสามารถสร้างเป็นรหัสได้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายงานของเสียได้เป็นอย่างดี
 • รองรับกรณี มีของดี ของเสีย และมีของประเภทอื่นที่เกิดขึ้นในการผลิต เช่น ของดีเกรดB, ของส่งซ่อม เป็นต้น สามารถบันทึกเก็บข้อมูลการผลิตนี้ได้
 • สามารถระบุเวลาการทำงาน, เครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตได้
 • กรณีวัตถุดิบที่ใช้ไม่เป็นไปตามสูตรการผลิต สามารถแก้ไขจำนวนที่ใช้จริงในแต่ละใบสั่งผลิตได้ ทำให้ทราบข้อมูลการใช้วัตถุดิบที่แท้จริงของแต่ละใบสั่งผลิต และระบบจะจัดเก็บผลต่างจากสูตรการผลิตไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตต่อไป
 • สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของแต่ละ Job No. หรือแต่ละ ใบสั่งผลิตได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด

ตัวอย่างรายงาน

>> รายงานสรุปการสั่งซื้อตามSupplier/สินค้า
>> รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อ
>> รายงานเปรียบเทียบยอดสั่งซื้อรายเดือน
>> รายงานสินค้าค้างรับ
>> รายงานประวัติราคาขายของSupplier

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นระบบจัดการข้อมูลของคลังสินค้า ช่วยในการบริหารสินค้าคงคลังและควบคุมปริมาณวัตถุดิบ ให้มีปริมาณพอเหมาะ ต่อการใช้งาน ควบคุมปริมาณสินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอกับการจัดจำหน่าย ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา พื้นที่ในโกดัง เงินทุนหมุนเวียน ความเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง ช่วยในการตัดสินใจต่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ ฯลฯ ถ้าสามารถควบคุมปริมาณวัตถุดิบให้ได้ตามจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนต้นทุน วัตถุดิบที่ต่ำสุด ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัท เกิดผลกำไรเพิ่มขึ้นตามมา

จุดเด่นของระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

 • สามารถกำหนดรูปภาพของแต่ละสินค้าเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ และเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารอื่นๆ เช่น file MS-Excel , file MS-Word , file Acrobat เป็นต้น แนบไว้กับสินค้าแต่ละตัวได้
 • รองรับหน่วยนับได้ไม่จำกัด
 • รองรับระบบ Bin/Location กรณีที่มีการจัดเก็บแบบคลังย่อยในแต่ละคลังสินค้าได้
 • รองรับสินค้าที่เป็น Lot หรือ Serial และสามารถกำหนดรูปแบบ Lot หรือ Serial สินค้าได้เองในสินค้าแต่ละตัว
 • สามารถกำหนดเลขที่ Lot no. ให้อัตโนมัติในรูปแบบ FIFO ทำให้ง่ายในการทำงานและบันทึกรายการ
 • รองรับสินค้าที่มีวันหมดอายุ มีการควบคุมการเบิกสินค้าที่หมดอายุ
 • โปรแกรมมีขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ กรณีที่มีการสั่งซื้อเข้ามาก่อนนำเข้าคลังสินค้า และUser สามารถกำหนดหัวข้อในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบได้เอง
 • การตรวจสอบคุณภาพ สามารถกำหนดหัวข้อได้ทั้งแบบที่เป็นค่ามาตรฐานและช่วงค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้
 • มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าได้เป็นระดับ 5 ระดับ ทำให้แต่ละสินค้าสามารถอยู่ได้หลายกลุ่มสินค้า
 • สามารถกำหนดงบประมาณสินค้าในแต่ละเดือน แยกตามแผนกและโครงการได้
 • รองรับต้นทุนแบบ FIFO และ Average
 • รองรับการ เบิก จ่าย โอนย้ายและปรับปรุงสินค้าในแต่ละคลังสินค้า
 • สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้าคงเหลือในแต่ละคลังสินค้าได้ทันที โดยดูได้ถึงระดับ Bin/Location, ระดับ Lot no. หรือระดับ Serial No.

ระบบจัดซื้อ เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อหรือการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ภายในองค์กรหรือเพื่อจัดจำหน่าย กระบวนการจัดซื้อสามารถเริ่มต้นจากการบันทึกใบขอซื้อสินค้า (PR : Purchase Request) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อใบขอซื้อผ่านการอนุมัติแล้ว จะผ่านมายังฝ่ายจัดซื้อ ให้จัดเตรียมและออกใบสั่งซื้อสินค้า (PO : Purchase Order)  เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือ สินค้า หรือ บริการ ที่ต้องการให้ทันตามความต้องการใช้งาน ระบบจัดซื้อยังช่วยให้จัดซื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ราคาซื้อ หรือ ต้นทุนที่ต่ำสุด

จุดเด่นของระบบจัดซื้อ

 • เปิดใบสั่งซื้อวัตถุดิบโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ MRP โดยอัตโนมัติ
 • สามารถแยกประเภทการสั่งซื้อได้
 • สามารถทยอยรับสินค้าจาก Supplier ได้
 • มีระบบจัดการเรื่องสินค้าค้างส่ง
 • มีระบบตรวจรับสินค้าก่อนเข้าสโตร์จริง (Inspection)

ระบบวางแผนความต้องการวัตถุดิบ  ช่วยในการควบคุมวัสดุคงคลังและการวางแผนการผลิต ระบบฯ จะพิจารณาความต้องการวัสดุจนถึงระดับผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณความต้องการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจัดการสั่งผลิตหรือสั่งซื้อส่วนประกอบนั้นๆ นอกจากนี้ ระบบฯ ยังทำหน้าที่เป็นกลไกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตารางการผลิตเมื่อมีการทบทวนแผนงาน ทำให้มั่นใจว่ามีวัสดุเพียงพอต่อความต้องการและรักษาระดับคงคลังในปริมาณที่ต่ำสุดตลอดเวลา

โปรแกรมระบบควบคุมวัตถุดิบ ที่จะช่วยให้การบริหารวัตถุดิบ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และสามารถรู้ได้ว่า วัตถุดิบประเภทใด ที่มีความต้องการมากหรือน้อย ในกระบวนการการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการตัดสินใจสั่งซื้อ เพื่อนำมาผลิตสินค้าได้อย่างถูกต้อง และไม่เกินความต้องการ

โปรแกรมการสั่งซื้อ เป็นระบบที่ช่วยในการ คิดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปรตามจำนวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตามปริมาณสินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็ยังคงที่ แต่ถ้ายิ่งสั่งซื้อบ่อยครั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อจะยิ่งสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อได้แก่ ค่าเอกสารใบสั่งซื้อ ค่าจ้างพนักงานจัดซื้อ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของและเอกสาร ค่าธรรมเนียมการนำของออกจากศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน เป็นต้น

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ มีหน้าที่บันทึก ประมวลผล และเสนอรายงานเกี่ยวกับรายการค้าที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภทและสรุปผลรายการค้าออกมาในรูปของงบการเงิน

โปรแกรมควบคุมงบประมาณ เป็นการกำหนดงบประมาณ ในการเปรียบเทียบผลต่างที่ตั้งไว้กับรายได้และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กร รองรับงบประมาณตามแผนก, Job และ กำหนดได้หลายปีงบประมาณ มีวิธีการกำหนดงบประมาณเฉลี่ยทั้งปี แบบรายเดือน ปรับทบยอด เปอร์เซ็นต์และกำหนดบันทึกเอง พร้อมรายงานตรวจสอบเปรียบเทียบงบประมาณ

โปรแกรมออก ใบกำกับภาษี สำหรับธุรกิจส่งออก โดยระบบจะออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี การขนส่งสินค้าสำหรับต่างประเทศ ซึ่งเรียกเก็บมาแยกจาก ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีปรกติ ซึ่งระบบสามารถเก้บข้อมูลและแสดงออกมาในรูปแบบของรายงานสรุปได้ตามความต้องการของผู้ใช้

โปรแกรมวางแผนการขนส่ง การปฏิบัติการและการควบคุม การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรวมถึงการให้บริการและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงจุดการบริโภคสินค้า เช่น การจัดการคลังสินค้า, การกระจายสินค้า, การจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจ, การบรรจุภัณฑ์, รวมไปถึงการรับส่ง ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เป็นต้น

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Request a quote in seconds complete the form below to get your free quote

*